Wu Tang Financial – Men's Outdoor Soccer (Saturday) – Div. 1 Grade

2
vs.
2
 - Oval 5B
3
vs.
2
 - Oval 5B
3
vs.
2
 - Oval 5A
0
vs.
5
 - Oval 5C
4
vs.
1
 - Oval 5A
0
vs.
1
 - Oval 5C
7
vs.
0
 - Oval 5B
Social Match 1
0
vs.
5
 - Oval 5C
Social Match 5
vs.
 - Oval 5A